Ng khioh gû chioh, ū koah bô soah

秧拾牛借,有割無煞

稻秧是撿來了,牛是借來的,稻穗有收成就收割,如果沒有收成也就算了。意指不用心經營,不在乎有無

【同義】

Ng khioh gû chioh, ū tio̍h koah bô tio̍h soah

秧拾(抾)牛借,有著割無著煞