Chhiú put tāng sam-pó

手不動三寶

【解釋】家庭富裕的女孩,從小被溺寵,有如掌上明珠,自然不需要做家事,女工和烹飪的工作

【比喻】(1)嬌生慣養 (2)高貴得完全不必工作 (3)延伸義: 指女子養尊處優不做家事

Thàn sī thàn-sai-khia, chia̍h sī chia̍h a-tia

趁是趁私奇,食是食阿爹

【解釋】賺的存做私房錢,一切開銷都用阿爸的

【比喻】(1)富家子女的優渥生活條件 (2)人的自私自利 (3)中飽私囊

【同義】
Chia̍h sī chia̍h kong-ke, thàn sī thàn-sai-khia
食是食公家,趁是趁私奇