Gām sí-gín-á khùn tiong-tàu

戇死囡仔睏中晝

【解釋】(1)不知死活、到時候怎麼死的都不知道 (2)小孩子不知珍惜光陰,還偷懶睡午覺,渾噩度日,終至老大徒傷悲

【比喻】年輕人虛擲光陰,不知天高地厚

【同義】
Gōng sí-gín-á khùn tiong-tàu
戇死囡仔睏中晝

【POJ】Hóe-sio kha-chhng–ah, koh m̄-chai sí-oa̍h

【英譯】Death or unfortunate circumstances are about to happen due to ignorance.

【例句】Kiōng-húi lóng leh beh phah–kòe-lâi ah, koh leh kiám kok-hông ī-sǹg, chin-chiàⁿ sī “gām sí gín-á khùn tiong-tàu” neh!

Ài chia̍h hô͘-sîn ka-kī hop

愛食胡蠅家己欱

【解釋】要吃蒼蠅自己抓

【POJ】Ka-kī siūⁿ-beh ài ê mi̍h-kiāⁿ ài ka-kī khì cheng-chhú

【英譯】If you want it, earn it

【同義】
Beh chia̍h hô͘-sîn ka-tī hop
欲食胡蠅家己欱

Gû sán bô-la̍t, lâng sàn pe̍h-chha̍t

牛瘦無力,人散白賊

【解釋】牛瘦則無力,人窮則滿口謊言

【英譯】Gû nā sán tio̍h bô-la̍t, lâng nā sàn tio̍h ē khò chhùi phiàn chia̍h-chhēng

A person who is full of crap is usually due to their incapability

Ti chia̍h káu khùn

豬食狗睏

豬吃東西吃得亂七八糟,狗則是到處亂睡 / 指一個人草率沒有原則

Ti chia̍h mi̍h-kiāⁿ chia̍h kah loān-chau-chau, káu soah sì-kè o͘-pe̍h khùn / Kóng chi̍t-ê lâng siáⁿ-mih tāi-chì lóng ē-tàng o͘-pe̍h-bú

Pigs are messy eaters, and dogs sleep wherever / This indicates someone who is always hasty and lacks principles

Hiâm hòe chiah sī bé hòe lâng

嫌貨即是買貨人

只有真心想要做交易的才會試著講出心裡的想法,沒有興趣的人連開口都不大可能 / 指生意人不該過度擔心客戶的指教

Ē kā lí hiâm hòe án-chóaⁿ khiàm-tiám–ê, chiah sī chèng keng bé bē ê lâng-kheh. M̄ bé tō bē kā lí hiâm. Chò seng-lí-lâng m̄ thang kiaⁿ lâng hiâm hòe

A customer who complains is a customer who buys / They wouldn’t bother complaining if they didn’t want to buy it; businessmen shouldn’t be afraid of customers who complain

來源:阿勇台語 Aiong Taigi