Sè-hàn thau bán pû, tōa-hàn thau khan gû

細漢偷挽匏,大漢偷牽牛

【解釋】一個人在小的時候如果偷摘別人的瓠瓜,不知錯,不悔改,賊膽就會越變越大,長大後變本加厲去偷別人的牛

【比喻】一個人年幼的時候如果不將其品性端正,長大只會發展得越來越惡劣

【英譯】As a child, they steal a bottle gourd; once they are adults, they will steal a buffalo / A person’s malicious behaviors are getting bad to worse and are usually caused by not being appropriately educated since childhood

Chi̍t-ki chháu, chi̍t-tiám lō͘

一枝草,一點露

【解釋】每一個生命,老天都會賜與存活的條件,就如同每一枝草都可得到一滴露水的滋潤

【比喻】(1)生命、人生,自有安排 (2)天無絕人之路

【英譯】Each blade of grass gets a drop of dew / Life finds a way

Tâi-oân hái-kiap bô khàm-kòa

台灣海峽無蓋蓋

【解釋】台灣海峽沒有蓋蓋子

【比喻】台灣的親中人士,隨時都可以自己滾回中國,不必要勉強留在台灣

【英譯】There is no boundary on Taiwan Strait / This is a saying to some people who live in Taiwan but always prefer China over everything, so Formosan would use this saying to remind them nothing is stopping them from going and settling down in China

Chhùi leh liām-keng, chhiú leh bong leng

喙咧唸經,手咧摸奶

【解釋】嘴在唸經,手在摸奶

【比喻】說一套做一套,言行不一

【同義】
Chhùi liām-keng, chhiú bong leng
喙唸經,手摸奶

Chiàⁿ-chhiú liām-keng, tò-chhiú bong leng
正手唸經,倒手摸奶

Káu pūi hóe-chhia lián

狗吠火車輪

【解釋】狗對著火車輪叫

【比喻】無濟於事、做白工、無法參與或改變的事實

【英譯】A dog is barking at a running train’s wheels / Pointless, to no effect, to no avail

【同義】
Kàu pūi hóe-chhia
狗吠火車

Liông kau liông, hōng kau hōng, ún-ku–ê kau tòng-gōng

龍交龍,鳳交鳳,隱痀–兮交侗戇

【解釋】龍結交龍,鳳結交鳳,駝子結交傻子

【比喻】(1)哪種人結交哪種伴侶 (2)物以類聚

【英譯】A dragon’s mate would be a dragon; a phoenix’s mate would be a phoenix; a hunchback’s mate would be a dummy / Birds of a feather flock together

Sio-hûi–ê chia̍h khih, chit-chhio̍h–ê khùn í

燒磁–兮食缺,織蓆–兮睏椅

【解釋】燒瓷的把有缺陷的的留給自己用、織草蓆的捨不得睡在自己織的草蓆上卻睡椅子

【比喻】生產者生產出好產品卻為了收入考量,捨不得用,而使用較沒有價值的瑕疵品

【英譯】Some businesspeople reduced the waste by keeping defective products to themselves but saving the best for the customers