Chiú phang m̄ kiaⁿ hāng-á chhim

酒芳不惊巷仔深

好酒不用擔心在巷弄的尾端販賣 / 有真材實料的品質,客戶自然會找上門

Bêng-kùi ê mi̍h-kiāⁿ, kè-ta̍t ê mi̍h-kiāⁿ, bô teh hoan-ló lâng m̄ chai, miâ-siaⁿ ka-tī ē thàu chhian-lí

If the wine is good, don’t worry that the tavern is at the end of a long alley / Things of quality and value make themselves known far and wide

來源:阿勇台語 Aiong Taigi

Beh chò siâⁿ-chhī khit-chia̍h, m̄ chò chháu-tē hó gia̍h

卜做城市乞食、不做草地好額

【解釋】寧願當城市裡的乞丐,也不願當個有錢的農人

【POJ】Chá-kî tùi lông-gia̍p sî-tāi beh kòe-tō͘ kàu to͘-chhī-hòa ê siā-hōe. Ū bē chió chng-kha-lâng lóng siūⁿ beh khì kàu hoân-hôa ê to͘-chhī, m̄ goān lâu tòa chháu-tē. Chit-má chiām chiām khah bô chit khoán ê hiān-siōng

【英譯】Better to be a city beggar than a rich farmer / A common saying early during urbanization; not so much anymore

來源:阿勇台語 Aiong Taigi

Saⁿ hó ke chi̍t hó, sí hó

三好加一好,死好

3好+1好 = 4好 (台語諧音:死好,活該的意思)

3-ê hó + 1-ê hó = 4-ê hó, che-sī “èng-kai sí hó” chi̍t-ê khah chhù-bī ê kóng-hoat

Indicate someone who deserves a nasty consequence

Ké-gâu tio̍h-sī chin gōng

假𠢕著是真戇

喜歡耍小聰明的人其實才是真正的蠢蛋

Ū ê lâng kiò-sī ka-kī chin khiáu, m̄-koh chò chhut-lâi–ê lóng sī gōng tāi-chì

Idiots don’t feel stupid