Khòaⁿ lâng chia̍h bah, m̄ thang khòaⁿ lâng phòa chhâ

看人食肉、不通看人破柴

要看清楚狀況,不要把自己暴露在危險的環境之下

Khòaⁿ lâng chia̍h bah sī bô iàu-kín, m̄ koh lâng teh phòa chhâ m̄ thang óa khì. Hûi-hiám ê tāi-chì, m̄ thang óa–khì

You can watch a man eating meat, but watch out when he’s chopping wood / Know when something is dangerous or not, and know when to stay away

來源:阿勇台語 Aiong Taigi

Jîn-seng chhan-chhiūⁿ tōa bú-tâi, khó͘ chhut chhiò-khoe lóng kong-khai

人生親像大舞台、苦出笑詼朗公開

【解釋】將人生比喻做一個「大舞臺」,在人生的過程中,有悲傷流淚亦有歡喜笑鬧的劇情,最終都會在人生的舞臺上公開表演出來

Kā jîn-seng pí-jū chò bú-tâi, ū sî pi-siong, mā ū sî hoaⁿ-hí

The world is a stage, and the play of life is both tragedy and comedy

來源:阿勇台語 Aiong Taigi

Bē-hiáu sái-chûn hiâm khe oan

袂曉駛船嫌溪彎

自己的能力不足,卻找藉口怪罪外在因素

Ka-kī ê lêng-le̍k bô-kàu, soah tī hia leh koài-tang-koài-sai

Blame others for oneself’s incapability

【同義】

bōe-hiáu kò-chûn hiâm khe e̍h

袂曉划船嫌溪狹

Khì-sí giām bô siong

氣死驗無傷

【解釋】用來勸人不要沒事把自己氣得半死,氣死了也驗無傷、找不到人索賠

【英譯】Pissing yourself off does not help