Khit-chia̍h kóaⁿ biō-kong

乞食趕廟公

【解釋】乞丐借住廟宇,而後把廟祝趕出去

【比喻】(1)不但不知感恩,還搶奪恩人固有的資產 (2)喧賓奪主

【英譯】A beggar does not appreciate the help and kicks out the person who helped him from the temple / Ungrateful attitude and behavior

Chē kiáⁿ gō-sí pē

濟囝餓死父

【解釋】孩子太多會餓死父親

【比喻】(1)因孩子生太多、花費太大,而讓自己陷入窘境 (2)孩子成年後,相互推責,不願照顧年老的父母

【英譯】Having too many kids turns out to be self-starvation

Sio̍k-mi̍h bô hó-hòe

俗物無好貨

【解釋】便宜貨沒好東西

【比喻】一分錢一分貨

【英譯】You get what you pay for

【同義】
Sio̍k-hòe bô hó-mi̍h
俗貨無好物

Kóng chi̍t-ê iáⁿ, seⁿ chi̍t-ê kiáⁿ

講一个影,生一个囝

【解釋】說的人才說了頭,聽的人就到處加油添醋講給別人聽

【比喻】(1)捕風捉影 (2)別人隨便說說的話,竟然當真

【同義】
Khòaⁿ chi̍t-ê iáⁿ, seⁿ chi̍t-ê kiáⁿ
看一个影,生一个囝